Την επιλογή του αναδόχου του έργου “Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δικτύου Πρέβεζας” επικύρωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ , συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής , θα δημιουργηθεί στον χώρο της ΒΙΠΕ και θα αποτελέσει τον κεντρικό οργανωμένο χώρο του Δήμου για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία ή και ανακύκλωση.
Πρόκειται ουσιαστικά για χώρο αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού (όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια κλπ) έως ότου αυτά υποβληθούν σε εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησής τους. Στις εργασίες εντάσσονται η διαμόρφωση του χώρου, τα έργα υποδομής , οι ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις, η διαχείριση ομβρίων, έργα οδοποιίας, φύτευση, άρδευση κλπ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!