Το Γλυκόριζο Άρτας επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους του οικισμού σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας οριοθέτησής του. 

Με τον πρόσφατο νόμο (4915/2022 ΦΕΚ A’ 63/24.03.2022),  επισήμανε ο κ. Στύλιος στους κατοίκους, προβλέπεται για οικισμούς με πληθυσμό κάτω από  2000 άτομα ή προϋφιστάμενων του 1923, η δυνατότητα οριοθέτησής τους. Διευθετείται επομένως το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί σε οικισμούς όπου λόγω δασικής νομοθεσίας, το Δημόσιο έχει δικαιώματα επί των εκτάσεων που καταλαμβάνουν, εφόσον είχαν δηλωθεί από την αρμόδια δασική υπηρεσία κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. 

Το άρθρο 85 του N. 4915/2022, ανέφερε ο κ. Υφυπουργός, προβλέπει ότι με Προεδρικό́ Διάταγμα (Π.Δ), που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζονται τα κριτήρια, ο τρόπος και  οι διαδικασίες οριοθέτησης των οικισμών αυτών. H οριοθέτηση των οικισμών γίνεται με την έκδοση είτε Τοπικού́ Πολεοδομικού́ Σχέδιου, είτε Ειδικού́ Πολεοδομικού́ Σχέδιου, είτε αυτοτελούς Προεδρικού́ Διατάγματος που καλύπτει τουλάχιστον έναν οικισμό́, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Με την ψήφιση του N. 4915/2022 και συγκεκριμένα του άρθρου 85, δόθηκε νόμιμη λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη δασική νομοθεσία και αφορά ένα μέρος των κατοίκων του Γλυκόριζου. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να πλέον να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους. Επιπλέον, δίνεται εάν χρειαστεί, η δυνατότητα να κάνουν επίκληση δικαιωμάτων χρησικτησίας», επισήμανε καταλήγοντας ο κ. Στύλιος.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!