Τα τεύχη δημοπράτησης, τους όρους διακήρυξης και το έντυπο του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Πρέβεζας” προϋπολογισμού 257.000,00 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις σε 32 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 9 της Πρωτοβάθμιας καθώς και στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ράμπας πρόσβασης των ΑΜΕΑ σε 19 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 7 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής και διαβίωσή τους στις σχολικές μονάδες και στη διευκόλυνση του διδάσκοντος προσωπικού κατά την πραγματοποίηση του έργου τους. Με την ολοκλήρωση των προτεινόμενων εργασιών οι σχολικές μονάδες θα έχουν βελτιώσει τις υποδομές τους και θα έχουν αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!