Η  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ»

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση    Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ3394/2007  Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από Νοητική Υστέρηση.
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση    Δ12/Γ.Π.οικ13107/283/2019  Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία.
 3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής»  εγκεκριμένο με αριθμ.10/10-6-2019 Απόφαση του Δ.Σ.
 4. Την με αριθμ.πρωτ. 3230/21-11-2019 απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ιωαννίνων «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 
 5. Το Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Ελπίδα Ζωής», που είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Εταιρικών του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων με αριθμ. 13/2018 
 6. Το Εγχειρίδιο  Διαδικασιών Πρόσληψης Προσωπικού  για την στελέχωση της Δομής που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμ.πρακτ. 15/7/10/2019 και υποβλήθηκε ως απαραίτητο συνημμένο για την ένταξη  της Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ιωαννίνων «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 
 7. Την με αριθμ. 58/23-11-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Διενέργεια Προκήρυξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης Νοσηλευτή.

 

Καλεί όσους/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση, συνοδευόμενη από τα λοιπά δικαιολογητικά, που συμπεριλαμβάνονται ως απαιτητά στην παρούσα. 

 

Είδος – Χρονική Διάρκεια Συμβάσεων Εργασίας: 

Η σχέση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης για έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης.Το ωράριο θα είναι κυλιόμενο.

Α) Τυπικά Προσόντα – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τυπικά Προσόντα:

Τα τυπικά προσόντα που είναι αναγκαίο να διαθέτει ο/η υποψήφιος/ια προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

α/α Τυπικό Προσόν
1 Κάτοχος Πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕ/ΠΕ

(Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας)

2 Γνώση Χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα: 

(i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

3 Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
4 Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975

 

Β) Κριτήρια Επιλογής – Περιγραφή – Βαθμολόγηση Προσόντων – Λοιπές Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά

 

Κριτήρια Επιλογής – Προσόντα που λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται:  

 1. Ειδικές γνώσεις/εκπαίδευση (αποδεδειγμένες)

Ειδικές Γνώσεις/Εκπαίδευση (Διδακτορικό δίπλωμα/μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, γνώση ξένων γλωσσών, παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων σχετικά με το αντικείμενο της θέσης).

 

 1. Εργασιακή Εμπειρία

Ειδική Εργασιακή Εμπειρία (αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έργα ή καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της θέσης).

 

 1. Κοινωνικά Κριτήρια

Γονέας ατόμου με αναπηρία

 

 1. Εκτίμηση-Αξιολόγηση Προσωπικότητας 

Προσωπική Συνέντευξη

 

5.Εντοπιότητα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

α/α Περιγραφή Κριτηρίου Βαθμολόγηση
1

        Ειδικές 

γνώσεις

1.Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 0 ή 5 βαθμοί
2.Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 0 ή 3 βαθμοί
3.Ξένες Γλώσσες  (γνώση επιπέδου Γ2 βαθμολογούμενες έως τρεις ξένες γλώσσες) 0-6 βαθμοί

(2 βαθμοί για κάθε καλή γνώση ξένης γλώσσας)

4.Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων σχετικά με το αντικείμενο της θέσης διάρκειας τουλάχιστον 35 ωρών το καθένα

(βαθμολογούμενα έως τρία)

0-6 βαθμοί

(2 βαθμοί  για κάθε διακριτό αντικείμενο)

2 Εργασιακή Εμπειρία 1.Ειδική εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

(βαθμολογούμενη έως 5 έτη εργασίας)

0-30 βαθμοί

(6 βαθμοί ανά συμπληρωμένο έτος εργασιακής εμπειρίας)

3 Κοινωνικά Κριτήρια Γονέας ατόμου με αναπηρία  0-5 βαθμοί
4 Εκτίμηση – Αξιολόγηση Προσωπικότητας

(Προσωπική Συνέντευξη)

0-40 βαθμοί
5 Εντοπιότητα (Δημότες Δήμων Ηπείρου)  0-5 βαθμοί
Σύνολο  5-100 βαθμοί

 

Λοιπές Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν:

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (γνώση τουλάχιστον επιπέδου Γ1 «Πολύ Καλή γνώση»), όπως διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) είναι:  

 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας  
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αποδεικτικό/ά Τίτλου/ων Σπουδών (τυπικό προσόν, Πίνακας 1, κριτήριο με α/α 1).
 • Αποδεικτικό/ά Γνώσης Χειρισμού Η/Υ (τυπικό προσόν, Πίνακας 1, κριτήριο με α/α 2).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)(τυπικό προσόν, Πίνακας 1, κριτήριο με α/α 3)
 • Αποδεικτικό διδακτορικού τίτλου(Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 1/1)
 • Αποδεικτικό μεταπτυχιακού τίτλου (Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 1/2)
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας (βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 1/3).
 • Αποδεικτικό/ά ειδικών γνώσεων (βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 1/4).
 • Αποδεικτικό/ά εργασιακής εμπειρίας ,ειδική (βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 2).

Βεβαίωση προϋπηρεσίας ασφαλιστικού φορέα . Για την εκτύπωση της βεβαίωσης θα πρέπει να    επισκεφτείτε   τη σελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών TAXISNET(βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 2 ).

  • Αποδεικτικό/ά πιστοποίησης κοινωνικού κριτηρίου (βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 3 ).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας(βαθμολογούμενο προσόν, Πίνακας 2, κριτήριο με α/α 5).
 •  Επιθυμητή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

 

Γ)Καθήκοντα θέσης

 

Ο Νοσηλευτής/τρια

 

  • Καταρτίζει το ατομικό  ιατρικό ιστορικό των ενοίκων.
  • Συμβάλλει στη σωµατική υγιεινή και στην ενθάρρυνση της αυτοφροντίδας. 
  • Φροντίζει για την παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος διαµονής.
  • Μεριμνά για το κατάλληλο διαιτολόγιο, παρέχει πρώτες βοήθειες  και  φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου.
  • Μεριμνά για τη λήψη από τους ενοίκους πιθανής φαρμακευτικής αγωγής και φροντίζει για την περιοδική ιατρική παρακολούθησή τους από τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες (νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατρικές υπηρεσίες ασφαλιστικών ταμείων κλπ.)
  • Όταν η φυσική κατάσταση των ενοίκων απαιτεί ιδιαίτερη ιατρική ή/και φαρμακευτική φροντίδα που δεν μπορεί να παρασχεθεί εντός της δομής, ενεργεί, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή , ώστε να μετακινηθεί/εισαχθεί ο/η ένοικος στο αρμόδιο νοσηλευτικό ίδρυμα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.
 • Συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης και την παρακολούθηση αλλαγών των ενοίκων.

Δ) Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων/ουσών θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους/ες πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων. 

Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας των προσωπικών συνεντεύξεων θα αποτελεί η ιδιαίτερη αξιολόγηση αναφορικά με την εκτιμούμενη ικανότητα του/ης υποψηφίου/ας να αποτελέσει μέλος μίας ιδιαίτερης και απαιτητικής εργασιακής ομάδας (συνεκτιμώνται η εργασία σε ομάδες, οι οργανωτικές και επιτελικές ικανότητες, η δυνατότητα καλής επικοινωνίας, κα.). Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Η δημοσιοποίηση της βαθμολογίας των υποψηφίων θα αφορά μόνο τη συνολική βαθμολογία και όχι την επιμέρους βαθμολογία ανά κριτήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συμμετέχουν στην προκήρυξη. Ο/Η αιτών/ούσα έχει δικαίωμα (κατόπιν αίτησης) πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την επιμέρους  βαθμολόγησή του. Ακολούθως, δημοσιοποιείται η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής και τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίησή τους (έως την 16:00 της τελευταίας ημέρας). Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη εισήγηση της  Επιτροπής Ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον/ην ενιστάμενο/η εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης ενημερώνεται από τον φορέα ο/η πρώτος/η στη σειρά κατάταξης υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α πρέπει να συναινέσει. Σε περίπτωση άρνησης καλείται ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα, για τον/ην οποίο/α ακολουθείται η ίδια διαδικασία, που, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για κάθε επόμενο/η επιλαχόντα/ούσα έως ότου γίνει η στελέχωση – πλήρωση της θέσης. 

Ο/Η επιτυχών/ούσα της διαδικασίας επιλογής προσκαλείται, εν ευθέτω χρόνω, και μετά από την απόφαση έγκρισης από την διοίκηση του φορέα του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας με την «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» αφού προσκομίσει έγκυρο πιστοποιητικό υγείας.

 

Ε) Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, ηλεκτρονικά στο email: syd.elpidazois@gmail.com (αίτηση και σκαναρισμένα δικαιολογητικά) 

 

Ιωάννινα, 23/11/2022

Για την ΑΜΚΕ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!