Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα που συγχρηματοδοτούνται ή βρίσκονται υπό ένταξη σε ενωσιακά προγράμματα και στοχεύουν στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Σε αυτά εντάσσεται και η κατασκευή έργων ύδρευσης νομών Πρέβεζας -Άρτας – Λευκάδας προυπολογισμού 1.085.198,64 ευρώ. Το έργο χωροθετείται στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας και έχει ως στόχο την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών ενός μεγάλου τμήματος των Νομών Πρεβέζης και Λευκάδας. Η υδροδότηση γίνεται από τις πηγές Αγίου Γεωργίου, οι οποίες εκφορτίζονται εντός της λεκάνης απορροής του π. Λούρου. Το έργο μελετά αγωγούς μεταφοράς νερού ύδρευσης σε αντικατάσταση υφιστάμενων, ανακατασκευή υφιστάμενου έργου υδρομάστευσης, ενίσχυση υφιστάμενων δεξαμενών και αντικατάσταση υφιστάμενου αντλιοστασίου. Η σύμβαση υπεγράφη τον Απρίλιο του 2014, ενώ έχουν ολοκληρωθεί τόσο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όσο και οι υπόλοιπες μελέτες που το συνοδεύουν.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!