Το θέμα της ένταξης της συμβατικής εκτροφής πουλερικών για παραγωγή κρέατος στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και το σοβαρό θέμα της αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων λόγω πληθωρισμού, είχε φέρει εκ νέου στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. πρωτ.: 2268/2023).

Στην απάντησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Παπαθανάσης, διαβιβάζει έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, Ορέστη Καβαλάκη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Για μεν το πρώτο θέμα, προτεραιότητα δίνεται πλέον στους εναλλακτικούς τρόπους εκτροφής. Για το δεύτερο θέμα, το Υπουργείο δεν δεσμεύεται μεν για αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, όπως ίσχυε παλιότερα, επισημαίνει όμως, ότι για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις του κόστους κατασκευής. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει:

«Στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 ιδιαίτερη αντιμετώπιση τυγχάνουν οι επενδύσεις του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης του πρωτογενή τομέα εφόσον έχει θεσπιστεί και διακριτό, Θεματικό Καθεστώς Ενισχύσεων, με σκοπό την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες προσδιορίζονται με την έκδοση κοινών αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στις επιλέξιμες δραστηριότητες του τομέα ζωικής παραγωγής ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, τόσο για την παραγωγή κρέατος όσο και για την παραγωγή αυγών βιολογικής εκτροφής ή ελευθέρας βοσκής. Αντίθετα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πρωτογενούς παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής επιλέξιμες είναι μόνο οι δραστηριότητες εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.».

Σχετικά με το θέμα της αναμόρφωσης του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει αναλυτικά:

«Αναφορικά με ενδεχόμενη πρόταση για αναμόρφωση του ενισχυόμενου κόστους των επενδυτικών σχεδίων, κατά το στάδιο της πιστοποίησης της ολοκλήρωσής τους, υπήρχε η σχετική δυνατότητα, (ποσοστό μέχρι 15%) στο κείμενο της αρχικής έκδοσης του ν. 3299/2004, ωστόσο, μεταγενέστερα, με το άρθρο 37 του ν. 3522/2006 μειώθηκε στο 5% και με το άρθρο 18 του ν. 4013/2011 καταργήθηκε, χωρίς έκτοτε να εισαχθεί ανάλογη ρύθμιση στους επόμενους αναπτυξιακούς νόμους, επιλογές που συνδέονται και με το ζήτημα της διατήρησης των αρχικών εγγραφών των επιβαρύνσεων στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων από τις παρεχόμενες κρατικές ενισχύσεις.

Επισημαίνεται ότι για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων και όρων αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξήσεις στο κόστος κατασκευής που αποτυπώθηκαν σε Πίνακες με τα πρότυπα κόστη, προκειμένου να αξιοποιούνται κατά τη σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίωνΚοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!