Κάνουμε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τηλεδιάσκεψη, σήμερα Δευτέρα 11  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για  θέματα ενημέρωσης πολιτικού προσωπικού και επιμόρφωσης υπαλλήλων των  Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου.

2.      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Φιλιατών για τη  λειτουργία Κέντρου Προώθησης (POLYPHONIA Centers) στο πλαίσιο υλοποίησης  ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με ακρωνύμιο POLYPHONIA.

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις θέσεις της Π.Ε.Δ. Ηπείρου  στo Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό Κέντρο  «Ιωάννης Βελλίδης», 14-16 Οκτωβρίου 2021).

4.      Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για τη συμμετοχή  τους στo Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ (Θεσσαλονίκη, Συνεδριακό  Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», 14-16 Οκτωβρίου 2021)».

5.      Παράταση της μίσθωσης του γραφείου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στα Ιωάννινα

6.      Τροποποίηση της υπ. αρ. 44/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΥ7ΟΚΖ3-ΚΟΩ) απόφασής του το  ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα «Δράσεις για τον Πολιτισμό και έγκριση  προτάσεων Π.Ε.Δ. Ηπείρου – Δήμων Ηπείρου. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021».

7.      Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.

8.      Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Παραδοτέο WPT1.3.1 «Διεξαγωγή έρευνας (κατάρτιση ερωτηματολογίων, συγκέντρωση απαντήσεων, ανάλυση-εξαγωγή  συμπερασμάτων)”, του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO στο  πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic  Ionian-ADRION Programme”.

9.      Έγκριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠΕ – Παραδοτέο Τ 1.4.1 στο σύνολό του (Σχεδίαση  Δράσεων και πακέτα για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού / Παράδοση  report και συμπληρωματικών δεδομένων τουρισμού / Κατάρτιση μνημονίων  συνεννόησης-συνεργασίας) του έργου με ακρωνύμιο: ADRION 1135-SUSTOURISMO
στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Προγράμματος INTERREG V B-Adriatic  Ionian-ADRION Programme”.

10.     Έγκριση παράτασης Σύμβασης μεταξύ Π.Ε.Δ. Ηπείρου και “Hyperco ΑΕ”, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του υλοποιούμενου έργου με  ακρωνύμιο “POLYPHONIA” (Πρόγραμμα Interreg IPA Ελλάδα–Αλβανία  2014-2020), λόγω παράτασης της εκτέλεσης του Έργου.

11.     Συζήτηση για διοργάνωση με τηλεδιάσκεψη εκδήλωσης για την ενίσχυση  του εμβολιαστικού κινήματος, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ.

12.     Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα προβληθεί ζωντανά μέσω του
καναλιού της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο YouTube στον σύνδεσμο:

https://youtu.be/qP3vqXmtrb4

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!