Στις 08.03.2021, στο δημοτικό ραδιόφωνο, ο Δήμαρχος, με αφορμή τα τεκταινόμενα στον ΦοΔΣΑ, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να συναινέσω να επιβαρυνθούν οι πολίτες ούτε ένα ευρώ, για να μετατραπεί ο ΑΣΔΑ σε μία κανονική ΔΕΚΟ για να εξυπηρετηθούν μικροσκοπιμότητες συναδέλφων αυτοδιοικητικών της ευρύτερης περιοχής».

Σήμερα, μας καλεί να συναινέσουμε ακριβώς σε αυτό που περιγράφει στη δήλωσή του, ως αποδοκιμαστέο.

Σε πανελλαδική κλίμακα, με τους ίδιους σκοπούς και στόχους, υπολειτουργούν σήμερα 100 περίπου αντίστοιχες εταιρείες. Όλοι μας έχουμε ακούσει για την ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, με τις οποίες η δημοτική αρχή έχει ήδη συνεργασία, τη ΜΟΔ ΑΕ, την Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) και άλλες πολλές.

Ως συνήθως, κάθε νόμος που δημιουργεί νομικό έρεισμα για την ίδρυση νέων νομικών προσώπων με διάφορες δραστηριότητες και σκοπούς προκαλεί και το ενδιαφέρον –τις περισσότερες φορές επιπόλαια και ελατηριωτά- των πολιτικών προσώπων να κινηθούν χωρίς να τεκμηριώνονται απλές προϋποθέσεις, για την πρωτοβουλία αυτή, όπως:

 •   τί διαφορετικό θα προσπαθήσει να «θεραπεύσει» η νέα αυτή εταιρεία;
 •   πού θα απευθυνθεί ως πελατολόγιο;
 •   πόσους πόρους πραγματικά θα δεσμεύσει και θα αντλεί από τους μετόχους;
 •   τι και ποιόν πραγματικά θα εξυπηρετεί;
  Εν ολίγοις, υπάρχει σκοπιμότητα για την ίδρυση μίας τέτοιας εταιρείας;

  Ας εξετάσουμε, όμως, πώς κινήθηκε η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα για να εισηγηθεί το θέμα.

  Τον Σεπτέμβριο 2020, σε συζήτηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού, η παράταξή μας ζήτησε να προηγηθεί η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την ίδρυση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και αφού κατατεθεί και εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, τότε να προχωρήσει η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεσμεύτηκε. (θέμα: αναμόρφωση Π/Υ, κωδ. 10.6142.206, 10.000€).

  Ως συνήθως η συμφωνημένη διαδικασία δεν τηρήθηκε, και την 31η Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμαρχος προχωρά σε απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.

  Τον Φεβρουάριο 2021, ο πρόεδρος της ΔΗΑΝΕΤΑΙ εισηγείται στο Δ.Σ. τη συμμετοχή της ΔΗΑΝΕΤΑΙ στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου, παρόλο που το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ακόμη αποφασίσει σχετικά. Επίσης, στο ίδιο θέμα, εισηγείται και τη σύναψη Σύμβασης Εθελοντικής Εργασίας, για ένα έτος σε αρχικό στάδιο, με τον κ. Καλογήρου, ο οποίος σχετίζεται και με την αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και με τη ΜΟΔ ΑΕ, και όπως πιο λεπτομερώς και αναλυτικά περιγράφεται στην εισήγηση του προέδρου της ΔΗΑΝΕΤΑΙ. Η παράταξή μας καταψήφισε το θέμα, καθώς δεν είχε ληφθεί η σχετική θετική ή αρνητική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.

 • Σε δεύτερο επίπεδο και αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία που συγκροτούν την εισήγηση της δημοτικής αρχής, είναι πρόδηλο ότι γίνεται προσπάθεια υποκατάστασης:

  •   σχεδόν όλων των υπηρεσιών του δήμου και των επιχειρήσεων αυτού, όπως τεχνικών υπηρεσιών δήμου και ΔΕΥΑΙ, διευθύνσεων Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Τουρισμού και άλλες,
  •   των δομών υγείας,
  •   του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου,
  •   της Ένωσης Ξενοδόχων, σε χρόνο που η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη σύσταση Οργανισμών

   Διαχείρισης/Marketing Προορισμού και πολλών άλλων φορέων και υπηρεσιών.

   Η δημοτική αρχή, είμαι βέβαια, ότι έχει πλήρη γνώση και του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών του δήμου και των ελλείψεων και των ελαττωμάτων. Γνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες, αλλά τεχνηέντως δεν τις αποτυπώνει γιατί θέλει να προχωρήσει τη νέα ΔΕΚΟ.

   Σε τρίτο επίπεδο, ακροθιγώς μεν για οικονομία του χρόνου, αλλά ρεαλιστικά δε, καταθέτουμε την άποψή μας για τα οικονομικά στοιχεία, με βάση τα δεδομένα εργασίας, στα οποία βασίστηκε η μελέτη και κατ’ επέκταση η εισήγηση:

  •   Μεσοσταθμικά, οι αμοιβές προσωπικού ανέρχονται στις 120.000€/έτος, οι αμοιβές τρίτων στις

   660.000€/έτος και ο κύκλος εργασιών στις 956.000€/έτος.

  •   Οι αμοιβές τρίτων αποτελούν το 70% του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Δηλαδή: αμείβονται έτσι ή

   αλλιώς οι παροπλισμένοι υπάλληλοι του δήμου, αμείβεται το προσωπικό του οργανισμού που, ουσιαστικά, μετατρέπεται σε δρομολογητές αναθέσεων, χωρίς τη γνώση και έγκριση του Δημοτικού συμβουλίου και, τελικά, τις δουλειές τις εκτελούν τρίτοι, που, μέχρι σήμερα, ήταν μεν δυνητικοί συνεργάτες του δήμου, όμως, μέσω συμβάσεων που τύχαιναν της έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

   Αυτά είναι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που υιοθετείτε; Έτσι εκλαμβάνετε εσείς τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς;

  •   Οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, λειτουργικά έξοδα, έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κλπ) για το 2021 ανέρχονται στις 230.000€ και για το 2022 στις 280.000€. Συνεπώς, εάν δεν υπάρξουν έσοδα με κέρδη και αποθεματικά στο ταμείο, η εταιρεία θα κάνει παύση πληρωμών ή θα ζητήσει αύξηση

   μετοχικού κεφαλαίου –δηλαδή ζεστό χρήμα- μόλις μετά από 14 μήνες από την ίδρυσή της.

   Από ποιούς πόρους θα χρηματοδοτήσει εκ νέου ο Δήμος την εταιρεία αυτή; Δεν αρκούν όλες οι άλλες υφιστάμενες επιχειρήσεις του δήμου που επιχορηγούνται, ήδη, από αυτόν;

  •   Από την εισήγηση εκτιμάται ότι τα δύο πρώτα έτη το 75% περίπου του κύκλου εργασιών του οργανισμού θα προέρχεται από Προγραμματικές Συμβάσεις. Λογικό, αφού σήμερα, οι ανοιχτές προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ανύπαρκτες. Στην εισήγηση αναφέρεται ακόμη ότι, η κάλυψη του διοικητικού κόστους του οργανισμού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. Συνεπώς, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες 2021 και 2022 που ανέρχονται στις 170.000€ και 280.000€ αντίστοιχα, απαιτούνται: για το 2021 προγραμματικές συμβάσεις προϋπολογισμού: 11.300.000€ και για το 2022: 18.700.000€ αντίστοιχα!

   Ποιος θα επιδιώξει τη σύναψη τέτοιων προγραμματικών συμβάσεων με μία νεοσύστατη εταιρεία; Τι καινοτόμο και τι ανταγωνιστικό στοιχείο εισάγει στην αγορά αυτή η εταιρεία;

   Μήπως, λοιπόν, πρέπει να επανεξετάσετε τα στοιχεία, τις προβλέψεις και τις προσδοκίες σας ώστε ο Δήμος να μην υποχρεωθεί σε πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε 2 έτη για την εταιρεία αυτή;

  •   Δύο σχετικά στοιχεία και παραδείγματα: Η εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ), η οποία λειτουργεί και δραστηριοποιείται –στη δική της κλίμακα- εδώ και δεκαετίες στο ίδιο αντικείμενο και με τα ίδια επιχειρηματικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά, το 2016 είχε κύκλο εργασιών 7εκατ.€ και το 2017 9εκατ.€. Για να καλύψει το ταμειακό έλλειμμα έχει προβεί σε αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και από 205.000€ με την ίδρυσή της, έφτασε σήμερα στα 3.800.000€. Αντίστοιχα και η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., η οποία για το έτος 2017 είχε κύκλο εργασιών μόλις 57.000€!

   Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ο προβληματισμός μας για το αν το σενάριο που μας θέσατε υπ’ όψιν είναι ρεαλιστικό.

   Εν κατακλείδι, απορρίψατε, ως πολιτική επιλογή, να αναζωογονήσετε τις υπηρεσίες του Δήμου, κινητροποιώντας τες -επαρκώς και υπό καθεστώς ειλικρινούς και αλληλέγγυας συνεργασίας μαζί σας- για ταχύτερη παραγωγή έργου. Τις παρακάμπτετε και τις υποβαθμίζετε εξόφθαλμα.

   Κυρίες και Κύριοι,

  επειδή η ιδέα για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας με τη μορφή του Αναπτυξιακού Οργανισμού, μιας νέας ΔΕΚΟ δηλαδή, εγκλωβίζει το Δήμο μας σε μία, πραγματικά, αχρείαστη περιπέτεια και με βάση όλα όσα προαναφέραμε, καταψηφίζουμε το θέμα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!