Το Δασαρχείο Μετσόβου ύστερα από μελέτη της Μ.Π.Ε., της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Μελέτης Οδοποιίας διαφωνεί στην κατασκευή και στην περαιτέρω λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στη θέση “Περιστέρι” (όρος Λάκμος), του Δήμου Μετσόβου και γνωμοδότησε αρνητικά στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μετσόβου, από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε. αναμένεται να προκληθούν σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα και κυρίως μη αναστρέψιμες, οι οποίες πρωτίστως οφείλονται στη διάνοιξη των δρόμων, καθώς και στη βελτίωση τμημάτων των υπαρχόντων και δευτερευόντως στην τοποθέτηση των Α/Γ.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις έχουν να κάνουν με τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, το φυσικό τοπίο και περιβάλλον της περιοχής, το οπτικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, κυρίως όμως με τη γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής, η οποία θα αλλοιωθεί σημαντικά.
Το Δασαρχείο Μετσόβου τονίζει ότι στην Μ.Π.Ε. υποεκτιμάται σε μεγάλο βαθμό οι επιπτώσεις που αναμένεται να προκληθούν από την κατασκευή και λειτουργία του Α.Σ.Π.Η.Ε. στην περιοχή.
Επίσης, επισημαίνει ότι τα όποια οικονομικά οφέλη προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω Α.Σ.Π.Η.Ε., σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερκεράσουν την περιβαλλοντική ζημιά που θα προκληθεί.

dasarxeio.com

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!